Algemene voorwaarden

W.D.V. Bedrijfskleding

Definities  W.D.V.: Is de handelsnaam van de eenmanszaak W.D.V. Wapen Detectie Verhuur gespecialiseerd in het verhuur en verkoop van wapendetectiemateriaal en bedrijfskleding, gevestigd te Rotterdam aan de Aploniastraat 82 (3084CC) (hierna: “W.D.V.”);   
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie W.D.V. producten en/of diensten verricht, dan wel met wie W.D.V. een Overeenkomst aangaat of met wie W.D.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;   
Offerte: Het Schriftelijke aanbod van W.D.V. om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren.   
Order: De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de Offerte van W.D.V. door Opdrachtgever. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van W.D.V.;   
Goederen: Bestaan uit alle zaken en alle vermogensrechten (intellectuele eigendommen zijn hiermee inbegrepen);   
Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij W.D.V. en een of meerdere Partijen een verbintenis is aangegaan, elke wijziging of aanvulling, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding ter uitvoering van die verbintenis;   
Partijen: W.D.V. en de Opdrachtgever;   
Schriftelijk: Elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per telefax en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van Schriftelijke stukken.   
Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden  Artikel 1   Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden  Artikel 2   Offertes en Aanbiedingen  Artikel 3 Prijs en Prijsherziening  Artikel 4 Levertijd  Artikel 5   Levering  Artikel 6   Overmacht  Artikel 7   Reclame  Artikel 8   Garantie  Artikel 9   Herroepingsrecht bij koop op afstand  Artikel 10   Verplichtingen van Opdrachtgever tijdens de bedenktijd  Artikel 11   Uitoefening van het herroepingsrecht door Opdrachtgever  Artikel 12   Verplichtingen van W.D.V. bij herroeping Artikel 13   Eigendomsvoorbehoud Artikel 14   Inbreuk op auteursrecht Artikel 15   Betaling  Artikel 16   Intellectuele Eigendommen Artikel 17   Zet-, druk- of andere proeven  Artikel 18   Promotioneel gebruik  Artikel 19   Terugbrengen van verhuurde of in bruikleen gegeven Goederen  Artikel 20   Aansprakelijkheid  Artikel 21   Ontbinding  Artikel 21   Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen W.D.V. en Opdrachtgever met betrekking tot leveren van diensten en Goederen. De Algemene Voorwaarden – onder welke benaming ook – van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2.  Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen Schriftelijk worden overeengekomen.
1.3. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene Voorwaarden.
1.4.  Zodra Opdrachtgever voor de eerste keer akkoord heeft gegeven voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, zal de inhoud en toepasbaarheid hiervan gelden voor deze en verdere opdrachten die W.D.V. voor Opdrachtgever uitvoert.
1.5.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met W.D.V., voor de uitvoerig waarvan door W.D.V. derden dienen te worden betrokken.
1.6.  Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. W.D.V. en Opdrachtgever zullen tezamen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg daarvan ‘naar de geest’ van deze bepalingen bepaald te worden.
1.8.  Indien er zich een situatie voordoet, die niet is voorzien door deze Algemene Voorwaarden, dan dient deze ‘naar de geest’ van deze bepalingen opgelost te worden.    1.9.  Indien W.D.V. niet steeds een strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan neemt dit niet weg dat de bepalingen hierdoor niet meer van toepassing zouden zijn. Voorts vervalt het recht van W.D.V. niet om strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in andere gevallen te verlangen.

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

2.1.  Alle Offertes en/of aanbiedingen in welke vorm dan ook hebben een aanvaardingstermijn van dertig (30) dagen en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. Indien er geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, zijn alle Offertes en/of aanbiedingen in welke vorm dan ook voor W.D.V. vrijblijvend.
2.2.  Indien een vrijblijvende Offerte en/of aanbieding wordt aanvaard, heeft W.D.V. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3.  Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door W.D.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en kunnen W.D.V. niet verweten worden.
2.4.  W.D.V. kan niet aan zijn Offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever er redelijkerwijs vanuit kon gaan dat de Offerte en/of aanbieding – of een deel hiervan – een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Artikel 3 Prijs en prijsherziening

3.1.  Alle door W.D.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2.  In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, Offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven zaken- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen Partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.
3.3.  De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in euro’s tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen
3.4.  Een prijsopgave van W.D.V. bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.
3.5. W.D.V. heeft ten allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.6.  Elke verandering van de factoren die op de prijs van W.D.V. van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- en uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan W.D.V. doorberekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is slechts bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door W.D.V. geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomst als bedoeld in artikel 6:235 BW.
3.7.  Opdrachtgever vrijwaart W.D.V. voor alle kosten en schade die voor W.D.V. mochten voortvloeien uit het feit:
I. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat;
en/of
II. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan W.D.V. en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

Artikel 4 Levertijd

4.1.   De opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering dient W.D.V. derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
4.3.  Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding te zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
4.4.  De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
I.  de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
II.  de dag van ontvangst door W.D.V. van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
I. de dag van ontvangst door W.D.V. van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Artikel 5 Levering

5.1.  De levering van stoffelijke Goederen zal geschieden binnen drie (3) maanden na akkoord van de opdracht door Opdrachtgever. Indien dit niet wordt bewerkstelligt door W.D.V., dan zal het volledige bedrag in rekening kunnen worden gebracht.
5.2.  Het in gedeelten zenden van Goederen door W.D.V. is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
5.3.  Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
5.4.  Indien W.D.V. een model, monster, kleur of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
5.5.  Mocht Opdrachtgever de Goederen om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. W.D.V. is alsdan gerechtigd de Goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, koopsom, vermeerder met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.
5.6.  De levering geschiedt op de begane grond van slechts één adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens W.D.V. wordt geleverd. De levering van de Goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien:
I. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; II. Door de overdracht van de Goederen aan die beroepsvervoerder;  III. Indien de Producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de Goederen; IV. Bij verzending door een vervoermiddel van W.D.V.;  V. Door de aflevering aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Artikel 6 Overmacht

6.1.  Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is W.D.V. gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen te zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
6.2.   Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
6.3. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.4.  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke van de wil van W.D.V. onafhankelijk omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, aanval door hackers en of ernstige storingen in het bedrijf van W.D.V. of van haar leveranciers.

Artikel 7 Reclame

7.1.  Waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen na levering der Goederen te geschieden, waarbij W.D.V. niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na aankomst van de Goederen schriftelijk aan W.D.V. worden gemeld.
7.2.  Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik en/of doorlevering aan derden van de betreffende Goederen en/of verrichte diensten onverwijld te staken.
7.3.  Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.
7.4.  Opdrachtgever zal alle door W.D.V. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door W.D.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen dan wel door retournering op kosten van W.D.V. van enkele representatieve gebrekkige Goederen.
7.5.  Het staat Opdrachtgever niet vrij de Goederen te retourneren, voordat W.D.V. daarmee Schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Goederen blijven voor zijn risico. Retourneren impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
7.6.  Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Goederen, die onderdeel uitmaakt van een uit meer Partijen bestaande leveringen, geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

Artikel 8 Garantie

8.1.  W.D.V. is nimmer tot een vergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop W.D.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Eventuele afwijkingen worden op de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld.
8.2. Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u W.D.V. daarvan zo spoedig mogelijk -in ieder geval binnen 5 werkdagen- na de aflevering, op de hoogte te brengen.
8.3. Een door W.D.V. als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 9 Herroepingsrecht bij koop op afstand

9.1.  Opdrachtgever kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Goederen gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De W.D.V. mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.2.  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Opdrachtgever, of een vooraf door Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Goederen heeft ontvangen, of:
a. als Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld: de dag waarop Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste Goederen heeft ontvangen. De Opdrachtgever mag, mits hij Opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Goederen met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van Goederen bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de Goederen heeft ontvangen.

Artikel 10 Verplichtingen van Opdrachtgever tijdens de bedenktijd

10.1.  Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal de Goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtgever de Goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.2.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de Goederen die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 11 Uitoefening van het herroepingsrecht door Opdrachtgever

11.1.  Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn Schriftelijk aan W.D.V.
11.2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Opdrachtgever de Goederen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de W.D.V. Dit hoeft niet als de W.D.V. heeft aangeboden de Goederen zelf af te halen. Opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de Goederen terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
11.3.  Opdrachtgever zendt de Goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door W.D.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.4.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Opdrachtgever.
11.5.  Opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Goederen. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
11.6.  Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 Verplichtingen van W.D.V. bij herroeping

12.1.  Als W.D.V. de melding van herroeping door Opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
12.2.  W.D.V. vergoedt alle betalingen van Opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door W.D.V. in rekening gebracht voor de geretourneerde Goederen, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij W.D.V. aanbiedt de Goederen zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de Goederen heeft ontvangen of tot de Opdrachtgever aantoont dat hij de Goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
12.3.  W.D.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Opdrachtgever.
12.4.  Als Opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft W.D.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13 Uitsluiting herroepingsrecht

13.1.  W.D.V. kan de navolgende de Goederen uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als W.D.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
a. Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop W.D.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de Goederen door W.D.V. worden aangeboden aan de Opdrachtgever die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de Goederen, digitale inhoud en/of Diensten af te nemen;  c. Volgens specificaties van Opdrachtgever vervaardigde Goederen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; d. Verzegelde Goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; e. Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Goederen;

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1.  Voor zover de koopprijs voor alle Goederen niet in geheel is voldaan, behoudt W.D.V. het eigendom voor de Goederen en de Intellectuele Eigendommen.
14.2.  Dit voorbehouden eigendom geldt ook ten aanzien van vorderingen die W.D.V. jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in een of meerdere verplichtingen jegens W.D.V..
14.3.  Opdrachtgever is niet bevoegd om de Goederen te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, totdat het eigendom van de geleverde Goederen is overgegaan op de Opdrachtgever.
14.4.   De Opdrachtgever dient de Goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van W.D.V. te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal.
14.5.  Opdrachtgever dient W.D.V. Schriftelijk op de hoogte te stellen waar de Goederen zich bevinden en wanneer enig onderdeel van de Goederen is verloren gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Goederen.
14.6.  De Opdrachtgever dient bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van W.D.V.

Artikel 15 Inbreuk op auteursrecht

15.1.  Elk gebruik van een ontwerp van W.D.V. dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van W.D.V.
15.2.  Bij inbreuk komt W.D.V. een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door W.D.V. gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 16 Betaling

16.1.  Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen aan W.D.V. binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
16.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
16.3.  Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen vijf (5) werkdagen – na dagtekening van de factuur – Schriftelijk ter kennis van W.D.V. worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is Schriftelijk aan W.D.V. mededelen.
16.4.  Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke Overeenkomst nimmer toegestaan.
16.5.  Het indienen van een bezwaar zoals genoemd in lid 16.3 schort de betalingsverplichting niet op.
16.6.  Alle buitengerechtelijke kosten welke door W.D.V. ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever bij verzuim aan W.D.V. een minimaal bedrag verschuldigd op basis hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien W.D.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerkingen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is eveneens de wettelijke rente over de verschuldigde incassokosten verschuldigd.

Artikel 17 Intellectuele eigendommen

17.1.  W.D.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de Goederen geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. W.D.V. kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zeker wanneer opdrachtgever zelf Goederen aandraagt en deze alleen bewerkt dienen te worden.
17.2.  Het auteursrecht van de intellectuele eigendommen, dan wel van door W.D.V. ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, (stock)foto’s, clichés, modellen e.d. blijft te allen tijde bij haar berusten.
17.4.  Opdrachtgever staat ervoor geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van W.D.V., dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Goederen. Ook mag de Opdrachtgever alleen de Goederen gebruiken voor het doel waarvoor ze in eerste instantie bedoeld ware, tenzij anders bepaald in licentievorm.
17.5.  W.D.V. heeft het recht om de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis te gebruiken voor andere doeleinden, doch zal zij geen strikt vertrouwelijke informatie aan derden toebrengen.
17.6.  Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch W.D.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 18 Zet-, druk- of andere proeven

18.1.   Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van W.D.V. ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan W.D.V. te retourneren.
18.2.   Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat W.D.V. de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd.
18.3.   W.D.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
18.4.   Elke op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 19 Promotioneel gebruik

19.1. W.D.V. is gerechtigd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 20 Terugbrengen van verhuurde of in bruikleen gegeven Goederen

20.1.  Indien W.D.V. aan Opdrachtgever Goederen heeft uitgeleend en/of verhuurd, al dan niet tegen betaling, dan is de Opdrachtgever verplicht deze Goederen binnen één (1) werkdag na beëindiging van de Overeenkomst en/of voltooiing van de opdracht, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hierboven genoemde termijn is een fatale termijn.
20.2.  Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft W.D.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Opdrachtgever te verhalen, onverminderd de overige aan W.D.V. in dit verband toekomende rechten.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

21.1.   Behoudens grove schuld of opzet van W.D.V., leidinggevende ondergeschikten of ingehuurde derde van W.D.V., is W.D.V. niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van W.D.V. dan wel van personen door W.D.V. tot uitvoering van de Overeenkomst.
21.2.   De aansprakelijkheid van W.D.V. jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het gefactureerde bedrag. Indien het schadebedrag hoger is dan het gefactureerde bedrag, dan is de aansprakelijkheid van W.D.V. uitgesloten.
21.3.   Iedere aansprakelijkheid van W.D.V. voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
21.4.   W.D.V. is niet aansprakelijk voor een schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik van het geleverde voor een ander doel waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Evenmin is W.D.V. aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat W.D.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
21.5.  De aansprakelijkheid van W.D.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever W.D.V. onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en W.D.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
21.6.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij W.D.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen W.D.V. vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan van de vordering.
21.7.  Voor zover W.D.V. krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
21.8.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van W.D.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan W.D.V. toegerekend kunnen worden;
– De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
21.9.  W.D.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 22 Ontbinding

22.1.  In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij W.D.V. Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval W.D.V. onder ingebrekestelling gerechtigd is:
I. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
II. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd W.D.V. haar andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat W.D.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
22.2.  Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is W.D.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
I. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
III. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;  een en ander onverminderd W.D.V. haar andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat W.D.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
22.3.  In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van W.D.V. op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is W.D.V. gerechtigd de betreffende Goederen terug te nemen. In dat geval zullen W.D.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Goederen in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde W.D.V. in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren..

Artikel 23 Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

23.1.  Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
23.2.  Het Nederlandse Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
23.3.  Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin W.D.V. is gevestigd (Rechtbank Rotterdam) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
23.4.  Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. In dat geval heeft W.D.V. het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.